Regulamin

Regulamin serwisu Fixagd.pl definiuje i precyzuje sposób świadczenia usług naprawy sprzętu AGD za pośrednictwem serwisu internetowego www.fixagd.pl. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z usług serwisu internetowego. Administratorem fixagd.pl jest ALPA Spółka z o.o., ul. ANDRZEJA STRUGA, nr 54, lok. 38, miejsc. SOSNOWIEC, kod 41-200, NIP: 6443532153, REGON: 368733418. Regulamin wprowadzony do wykorzystania od 5.XI. 2019 roku.

W zakresie przetwarzania Danych Osobowych użytkowników Fixagd.pl znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000).

§ 1. Definicje

 1. Usługodawca – administrator serwisu internetowego Fixagd.pl reprezentowany przez firmę ALPA Spółka z o.o., ul. ANDRZEJA STRUGA, nr 54, lok. 38, miejsc. SOSNOWIEC, kod 41-200, NIP: 6443532153, REGON: 368733418.
 2. Serwis internetowy – strona internetowa funkcjonująca w domenie https://fixagd.pl należąca do Administratora.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://fixagd.pl/regulamin/
 4. Serwisant – osoba fizyczna lub przedsiębiorca realizujący wykonanie określonych prac naprawy sprzętu AGD na rzecz Użytkownika.
 5. Użytkownik – osoba, która za pośrednictwem Serwisu internetowego wykonuje zapytanie telefoniczne bądź mailowe, którego celem jest wykonanie określonych prac przez Serwisanta.
 6. Usługi – prace realizowane przez Serwisanta na rzecz Użytkownika.
 7. Zapytanie – zgłoszenie przez Użytkownika wysłane poprzez formularz kontaktowy, adres mailowy bądź telefon znajdujący się w Serwisie internetowym.
 8. Zlecenie – zakres usług i wyceny pracy będącej przedmiotem umowy zawieranej pomiędzy Serwisantem a Użytkownikiem.

§ 2. Korzystanie z serwisu internetowego

 1. Skorzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe z dowolnej przeglądarki internetowej, a także z dowolnego urządzenia (komputer, tablet, smartfon) pod warunkiem podłączenia do sieci Internet.
 2. Każdy użytkownik odwiedzający Serwis internetowy jest zobowiązany do korzystania z zasobów Fixagd.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 3. Usługodawca wdrożył w serwisie mechanizm plików „cookies”, którego celem jest poprawne funkcjonowanie Fixagd.pl. Mechanizm ciasteczek jest bezpieczny dla
 4. Użytkownika. Istnieje także możliwość wyłączenia zapisywania plików cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.

§ 3. Usługi

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu internetowego umożliwia Użytkownikowi Zapytanie prowadzące do kontaktu z Serwisantem, który oferuje realizację Zlecenia.
 2. W celu realizacji Zlecenia Użytkownik powinien zgłosić Zapytanie za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 3. Wysłanie Zapytania jest możliwe 24 h / dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Fixagd.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak kontaktu ze strony Usługodawcy w przypadku wysłanego Zapytania, które może być spowodowane tymczasowymi awariami serwera lub systemów teleinformatycznych.

§ 4. Płatności za usługi

 1. Wysłanie Zapytania przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu internetowego jest bezpłatne.
 2. Wycena Usługi obejmuje wysokość ceny, termin realizacji zlecenia i formę zapłaty.
 3. Płatność za Usługi realizowane przez Serwisanta są dokonywane przez Użytkownika, u którego zrealizowane zostało zlecenie.

§ 5. Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do reklamacji Usługi realizowanej przez Serwisanta.
 2. Użytkownik ma możliwość wniesienia reklamacji, wysyłając zgłoszenie reklamacji na adres mailowy serwis@fixagd.pl wraz ze szczegółowym opisem zdarzenia i uwzględnieniem daty Usługi czy adresu realizacji Usługi.
 3. Usługodawca najpóźniej do 14 dni rozpatruje reklamację, dokonując odpowiedzi na adres mailowy podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6. Dane Osobowe i kategorie przetwarzanych Danych Osobowych

 1. Pod pojęciem danych osobowych – w myśl RODO – należy rozumieć wszystkie możliwe informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. Do danych osobowych użytkowników przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego mogą należeć w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikator internetowy (tzw. nick), adres IP, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer telefonu. Do Danych Osobowych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą należeć niekiedy również pliki cookies, tj. dane informatyczne, które najczęściej utrwalone są w formie plików tekstowych o niewielkim rozmiarze, powstające w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Zasady związane z przechowywaniem i korzystaniem z plików cookies reguluje Polityka Cookies: https://fixagd.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Pod pojęciem przetwarzania danych osobowych – w myśl RODO – należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

§ 7. Zasady ogólne przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe użytkowników Serwisu internetowego, które są przetwarzane, pochodzą wyłącznie bezpośrednio od tych osób.
 2. Zebrane Dane Osobowe użytkowników mogą być przetwarzane wyłącznie do celów, do jakich zostały zebrane.
 3. Podanie Danych Osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji w interesie Użytkownika.
 4. W serwisie internetowym stosowane są środki techniczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników Fixagd.pl, w tym Danych Osobowych od nich pochodzących, zwłaszcza przed dostępem osób nieuprawnionych. W szczególności stosowany jest bezpieczny protokół szyfrowania HTTPS.

§ 8. Cele, podstawy prawne oraz okresy przetwarzania Danych Osobowych

 1. Podczas zwykłego korzystania ze strony internetowej Fixagd.pl, tj. w wypadku spełnienia przez użytkownika łącznie następujących warunków: bez zamieszczania komentarzy, bez kontaktu z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego, bez prób dokonywania zapytań i bez zawierania umów oraz dokonywania płatności za dzieła/usługi dostępne za pośrednictwem strony internetowej Fixagd.pl, podstawową kategorię Danych Osobowych, które są przetwarzane, stanowi adres IP. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych Osobowych, którymi są konieczność identyfikacji użytkowników za pośrednictwem adresu IP w celu zapewnienia możliwości podjęcia stosownej reakcji w wypadku wystąpienia naruszeń przepisów prawa przez użytkowników Fixagd.pl oraz prowadzenie statystyk wizyt na stronie internetowej Fixagd.pl. Przetwarzanie trwa do czasu usunięcia danych z serwera, z tym zastrzeżeniem, że przetwarzanie dla celów prowadzenia statystyk wizyt trwa wyłącznie w okresie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej Fixagd.pl i kończy się wraz z zaprzestaniem korzystania z jej zasobów.
 2. W związku z zamieszczaniem przez użytkownika komentarzy na stronie internetowej Fixagd.pl kategorie Danych Osobowych, które są przetwarzane, stanowią imię i nazwisko/identyfikator internetowy oraz adres e-mail. Podanie tych danych osobowych służy umożliwieniu odczytów komentarzy i umożliwieniu udzielania odpowiedzi na komentarze przez Administratora Danych Osobowych bądź osoby przez niego upoważnione. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. dobrowolna zgoda użytkownika. Przetwarzanie trwa do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.
 3. W związku z kontaktem z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Fixagd.pl kategorie Danych Osobowych, które są przetwarzane, stanowią imię i nazwisko/identyfikator internetowy oraz adres e-mail. Podanie tych danych osobowych służy umożliwieniu odczytów wiadomości i umożliwienia udzielania odpowiedzi na wiadomości przez Administratora Danych Osobowych bądź osoby przez niego upoważnione. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. dobrowolna zgoda użytkownika. Przetwarzanie trwa do momentu udzielenia odpowiedzi lub cofnięcia zgody przez użytkownika.
 4. W związku z dokonywaniem Zapytań poprzez stronę internetową Fixagd.pl kategorie Danych Osobowych, które są przetwarzane, stanowią imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu. Podanie tych danych osobowych służy do umożliwienia realizacji Zlecenia. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. działania podejmowane na żądanie osoby, której dane dotyczą, do zawarcia umowy i wykonania potencjalnie zawartej umowy. Przetwarzanie trwa do momentu wykonania lub wygaśnięcia umowy, z tym zastrzeżeniem, że po wykonaniu lub wygaśnięciu umowy przetwarzanie może odbywać się w celach rozliczeniowych, w celu dochodzenia bądź obrony roszczeń lub w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawnych.

§ 9. Udostępnianie Danych Osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych może udostępniać Dane Osobowe podane przez użytkowników Fixagd.pl wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umów zawieranych z inicjatywy użytkowników.
 2. Administrator Danych Osobowych może udostępniać Dane Osobowe na żądanie właściwych organów, o ile działanie takie znajduje umocowanie w przepisach prawnych.

§ 10. Prawa użytkowników związane z Danymi Osobowymi

 1. Użytkownik Fixagd.pl posiada następujące prawa: żądania dostępu do Danych Osobowych, żądania sprostowania Danych Osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, przenoszenia Danych Osobowych.
 2. Użytkownik Fixagd.pl może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody, użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Administrator Danych Osobowych udziela odpowiedzi na zgłaszane żądania bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Spory wynikłe na tle Usługi realizowanej przez Serwisanta będą rozwiązywane w drodze wzajemnych rozmów i negocjacji. W razie braku osiągnięcia porozumienia spory zostaną poddane rozstrzygnięciu sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Zamów naprawę sprzętu AGD w 3 prostych krokach

1 krok

Zadzwoń lub wypełnij formularz

2 krok

Umów wizytę z serwisantem i poznaj szczegóły realizacji

3 krok

Nasz serwisant jest w drodze do Twojego domu

Dlaczego nasz serwis AGD warto wybrać?

Najlepsze złote rączki na Śląsku Najlepsze złote rączki na Śląsku
Wieloletnie doświadczenie serwisantów Wieloletnie doświadczenie serwisantów
Szybki dojazd do klienta Szybki dojazd do klienta
Diagnoza w cenie Diagnoza w cenie
Sprawna naprawa sprzętu w domu klienta Sprawna naprawa sprzętu w domu klienta
Gwarancja na realizowaną naprawąę Gwarancja na realizowaną naprawę
Miroslawa Z
Miroslawa Z
07:14 19 Aug 21
Pełny profesjonalizm, dokładność, punktualność.Pan był bardzo sympatyczny i miły Bardzo dziękuję za wykonaną naprawę.... Polecam Fachowca .czytaj więcej
Thran dvill
Thran dvill
10:22 03 Aug 21
Przyjechał do mnie świetny fachowiec, wszystko zostało naprawione, polecam. Tylko ostrzegam, że nie jest to firma która... robi "po kosztach" co z resztą świetnie rozumiem.czytaj więcej
agnieszka Świerczyna
agnieszka Świerczyna
19:54 08 Jul 21
Oszuści! Zabrano mojemu tacie 200 zł, brak kontaktu z firmą!!!!
Agata Kropka
Agata Kropka
11:01 10 Jun 21
Bardzo szybka usługa. Fachowiec rzeczowy, wszystko wytłumaczył i cena adekwatna do naprawy. Polecam! Oby wiec
alicja nowrocka
alicja nowrocka
09:59 01 Jun 21
Fantastyczni Fachowcy przez DUŻE "F". Polecam na 1000%
Daniel Mączko
Daniel Mączko
07:01 31 May 21
Fachowa obsługa, punktualność, normalne ceny. Polecam zdecydowanie
Następne Opinie

Chcesz naprawić zepsuty sprzęt AGD?

Przejdź do strony zleć naprawę i skontaktuj się z naszym serwisantem

zobacz jak zlecić

Zleć naprawę dla Złotych Rączek

Zostaw swój numer telefonu, abyśmy mogli omówić szczegóły naprawy AGD. Z rozmowy dowiesz się, jak szybko dojedziemy do Twojego domu, jaka będzie orientacyjna cena naprawy sprzętu, kiedy naprawa zostanie zrealizowana.

Sprawdź, ile kosztuje naprawa Twojego sprzętu

Podaj swój numer telefonu, zadzwonimy do Ciebie i omówimy szczegóły.


  799 058 004
  Cookies: wykorzystujemy informacje o odwiedzających z wykorzystaniem cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Zmiany ustawień związanych z prywatnością możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia.